Aktuality

Knižničný fond

Zoznam knižných prírastkov FZ SZU 2020
Zoznam časopisov vo fonde knižnice FZ SZU
Máš záujem o skriptá alebo učebnice na štúdium, ale nie si používateľom našej knižnice?
Navštív nás, zaregistruj sa a požičaj si.

Novinky vo fonde knižnice

  • GYNEKOLOGICKÉ OŠETROVATEĽSTVO I./SÚBOR PREDNÁŠOK – učebné texty sú určené študentom študijného programu: Pôrodná asistencia a Ošetrovateľstvo
  • RADIAČNÁ OCHRANA A RÁDIOBIOLÓGIA PRE NELEKÁRSKE ZDRAVOTNÍCKE ODBORY – pre študentov študijného programu: Urgentná zdravotná starostlivosť, Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia, Rádiologická technika a Verejné zdravotníctvo
  • ZÁVEREČNÁ PRÁCA – BEZ PROBLÉMU – manuál pre študentov Fakulty zdravotníctva so zámerom napomôcť zvládnuť metodiku písania a obhajobu záverečnej práce doplnený praktickými ukážkami
  • PODKLADY K PRÍPRAVE NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY Z PREDMETOV biológia, fyzika, chémia a náuka o spoločnosti – určené pre bakalársky stupeň štúdia v študijných odboroch a programoch: Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť