Publikačná činnosť

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity sa pri evidencií publikačnej činnosti riadi Vyhláškou č. 397/2020 MŠVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Univerzitná knižnica eviduje publikačnú činnosť interným zamestnancom univerzity, interným a externým doktorandom, ďalej všetkým tým, ktorí majú na Slovenskej zdravotníckej univerzite plánované habilitačné, dizertačné a inauguračné konanie a v neposlednom rade pracovníkom v zdravotníckych zariadeniach, ktorí nie sú evidovaní na inej vysokej škole.

Podklady potrebné na zaevidovanie výstupov publikačnej činnosti

Na registráciu výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti autor predkladá dokumentáciu určenú Vyhláškou č. 397/2020 MŠVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Podrobný rozpis podkladov potrebných k zaevidovaniu výstupu publikačnej činnosti nájdete v odkaze:

Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom

Podklady na zaevidovanie prác a ohlasov sa v univerzitnej knižnici archivujú, preto je potrebné dodávať ich vo forme kópie originálu, príp. ako tlač z elektronickej verzie a to najneskôr do jedného mesiaca od dátumu ich publikovania.
Ak bola práca publikovaná v elektronickej forme (buď je dostupná len online, alebo vyšla na elektronickom nosiči – CD-ROM, USB kľúč a pod.), vyznačí autor túto skutočnosť na predkladanej kópii.
Univerzita eviduje práce, v ktorých pri autorovom mene je uvedený konkrétny názov jeho pracoviska – katedra, ústav, oddelenie SZU.