OCENENÍ ŠTUDENTI A PEDAGÓGOVIA FAKULTY

Medzinárodný deň študentov je príležitosťou k oceneniu práce a aktivít študentov, ktorých vedecké, profesijne orientované či športové aktivity pomáhajú zvyšovať kredit univerzity a jej jednotlivých fakúlt. Pri tejto príležitosti sa dňa 15. novembra 2017 na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave konalo slávnostné zhromaždenie čelných predstaviteľov univerzity, pedagógov a  študentov, ktorí z rúk doc. MUDr. Martina Gajdoša, CSc. – prorektora pre vedu, výskum a styk so zahraničím prevzali ďakovné listy za svoj prínos k rozvoju univerzity.

Na návrh dekanky Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH boli za fakultu ocenení vybraní pedagógovia i študenti.

 

Pedagógovia:

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. – prodekanka FZ SZU pre pedagogickú činnosť

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. – vedúca Katedry ošetrovateľstva FZ SZU

Mgr. Soňa Feiková, PhD. – vedúca Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód FZ SZU

 

Študenti:

Ivana Halamová – denná forma štúdia 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo

Stanislava Lajčáková – denná forma štúdia 3. ročníka študijného programu fyzioterapia

 

Oceneným pedagógom i študentom srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie pracovné i študijné úspechy.