Pravidlá pre používateľov informačných systémov SZU

 1. Údaje v informačných systémoch (ďalej len IS) SZU môžu byť dôverné. Ochrana dôverných informácií a narábanie s nimi podlieha platnej slovenskej legislatíve a vnútorným predpisom univerzity a fakúlt.
 2. Meno a heslo sú hlavnou súčasťou bezpečnosti IS. Používateľ IS nesmie poskytovať svoje meno a heslo (prihlasovacie údaje) iným osobám, alebo im umožniť pracovať s IS po prihlásení cez svoje prihlasovacie údaje.
 3. Používateľ IS sa musí riadiť pokynmi centrálneho a fakultného administrátora IS.
 4. Pre prvotné prihlásenie do IS je prihlasovacie meno a heslo vytvorené portálom IDM.
 5. Prihlasovacie meno nie je možné meniť používateľom.
 6. Používateľ IS je povinný pred prvým prihlásením do MAIS,  najprv sa prihlásiť do portálu IDM a vykonať:
  – Zmenu hesla podľa pokynov pre portál IDM.
  – Odhlásiť sa z portálu IDM.
 7. V prípade zabudnutia hesla do IS je potrebné kontaktovať správcu IDM cez používateľský portál IDM – kontaktný formulár alebo osobne na OIT.
 8. V prípade opustenia pracoviska je používateľ povinný odhlásiť sa z IS.
 9. Používatelia, ktorí budú pracovať s IS z počítača, ktorý nie je evidovaný v majetku univerzity, je pripojený mimo pracovísk univerzity, respektíve mimo počítačovej siete univerzity potvrdzujú týmto, že sú si plne vedomí zvýšeného rizika zneužitia svojich prihlasovacích údajov a dôsledkov z toho plynúcich.
 10. Používateľ je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí porušením týchto pravidiel.