Prerušenie prezenčnej výučby

Všetky informácie súvisiace s COVID-19


Na základe rozhodnutia rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. sa dňom 9.3.2020  prerušuje prezenčná výučba a bude prebiehať len dištančnou metódou, ak dekan fakulty vzhľadom na špecifické potreby študijného programu neurčí inak.

Podrobnosti o ďalšej forme výučby a samoštúdia upresnia jednotliví dekani fakúlt.

Zároveň sa rušia zasadnutia vedeckých rád, akademických senátov a všetkých hromadných podujatí .

Taktiež sa rušia všetky zahraničné služobné cesty až do odvolania.


Dokumenty:


Platby za ubytovanie

Vzhľadom k tomu, že t.č. nie je známy termín, kedy bude sprístupnené ubytovanie pre študentov SZU ubytovaných v zariadení na Limbovej 12, Bratislava a v PO Banská Bystrica, platia nasledovné pokyny:

  • Všetky platby za nerealizované ubytovanie v dôsledku výzvy na opustenie internátu, budú do 30.4.2020 vrátené na č.účtu, z ktorého bola platba prijatá. Ako posledné započítané bude ubytovanie z 8/9.3.2020. Platiteľ, ktorý uhradil platbu v hotovosti musí do 15.4. zaslať informáciu o účte, na ktorý mu majú byť poukázané peniaze (meno študenta, č. Izby, meno majiteľa účtu, IBAN účtu) na mail: alzbeta.petrzelova@szu.sk
  • Platby na nasledujúce obdobie(apríl, máj, jún) univerzita prijímať nebude, preto ich nezasielajte. Akékoľvek sankčné dôsledky neuhradenia poplatku za ubytovanie sú neaktuálne a nemajú žiadny vplyv na prípadné ďalšie ubytovanie v zariadeniach SZU. (Uvedené sa netýka prípadných nedoplatkov, ktoré nebudú do 30.3.2020 vyrovnané)
  • V prípade, že by ubytovanie študentov bolo aktuálne ešte do 30.6.2020, bude uverejnená informácia o rozsahu a spôsobe platby na webe SZU.
  • V prípade, že ubytovanie v ubytovacích zariadeniach SZU už nebude do 30.6.2020 aktuálne, bude na webe SZU zverejnená informácia o spôsobe, harmonograme a technickom riešení prevzatia osobných vecí študentov, ktoré majú uložené vo svojich izbách.
  • Táto alternatíva bude aktuálna až v mesiaci jún 2020.

ING. IGOR NAŇO, MPH
KVESTOR UNIVERZITY


Prvé sústredenie je zrušené

Vážení študenti špecializačného štúdia. Prvé sústredenie špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Fyzioterapia v športe a telovýchove plánované v dňoch 30. 3. – 3. 4. 2020 sa z dôvodu epidemiologickej situácie neuskutoční. O novom termíne Vás budeme včas informovať. Prosím, sledujte našu stránku.

Vedenie FZ SZU


Cvičenie Tai-chi a čínsky jazyk pre verejnosť sú zrušené do odvolania.