Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Časovo-tematický plán – sústredenie  II.

3 týždeň  (15. 01. 2018 – 19. 01. 2018)


Dátum Čas Téma Lektor
PONDELOK

15.01.2018

 

 

08.30- 10.00

 

KOS – o kriticky chorého pacienta v odbore AIM. PhDr. Monika Matošová
10.00-12.00

 

Anestézia u starých ľudí. Príprava   vedenie, priebeh anestézie,  špecifiká anestézia, pooperačná starostlivosť.  

MUDr. Jakub Hlásny

13.00-18.00 Anatómia, fyziológia, patofyziológia žliaz s vnútornou sekréciou, charakteristika kritických stavov, hypertyreotoxická kríza, diabetická kóma, hypoglykemická kóma, diabetes insipidus, Morbus Addison, liečba, monitorovanie. MUDr. Vojtech Žilka
UTOROK

16.01.2018

08.00-12.00

 

 

HER – v odbore AIM, všeobecná legislatíva, starostlivosť o kožu pacienta, starostlivosť o invazívne vstupy (periférne, centrálne, arteriálne, močový katéter, hrudnú drenáž, intubačnú kanylu, sondy a ostatné drenážne systémy používané v odbore AIM), súbor preventívnych opatrení.

 

PhDr. Monika Matošová

 

12.30-15.30 Manažment starostlivosti o pacientky v gynekológii a pôrodníctve, charakteristika kritických stavov, eklampsia, krvácanie, ošetrenie novorodenca, prvá pomoc, liečba, monitorovanie.

 

Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
16.00-18.00 Manažment starostlivosti v pediatrii.

Anestézia v detskom veku. Príprava,  vedenie, priebeh anestézie,  špecifiká anestézia, pooperačná starostlivosť.

MUDr. Oliver Petrík, PhD.

 

 

STREDA

17.01.2018

08.00-12.00 Nozokomiálne nákazy v odbore AIM, spôsoby prenosu a šírenia, monitorovanie, povinné hlásenie.

Dezinfekcia, sterilizácia a dekontaminácia na AIM.

 

Mgr. Elena Straková

 

 

 

13.00-15.00

 

 

Možnosti zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest v anestézii. MUDr. Lenka Polakovičová
 

15.00-18.00

Lieky používané v anestézii – inhalačné, intravenózne, sedatíva, relaxanciá, analgetiká, opiáty, lokálne anestetiká a pod. MUDr. Lenka Polakovičová
ŠTVRTOK

18.01.2018

(SZU)

08.00-11.30

 

 

Rozdelenie, druhy a štádia anestézie.

Predanestetické vyšetrenia, komplexná príprava pacienta pred operačným výkonom, premedikácia, vedenie a priebeh anestézie, ukončenie anestézie, dokumentácia.

 

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.

 

 

12.30-16.00 Manažment starostlivosti v pediatrii, rozdelenie a špecifiká detského veku, akútne stavy v pediatrii, špecifiká medicínskej starostlivosti. KPR dieťaťa. MUDr. Oliver Petrík, PhD.
16.00-18.00 Dokumentácia v odbore AIM – ošetrovateľský, anestéziologický záznam, resuscitačný záznam, počítačová databáza. Mgr. Elena Straková
PIATOK

19.01.2018

08.00-10.00

 

 

 

Manažment starostlivosti o intoxikovaného pacienta. Akútne intoxikácie, huby, organofosfáty, botulizmus, CO, alkohol, lieky, opiáty. Prvá pomoc, liečba, antidota, monitorovanie. MUDr. Zuzana Kvasníková
10.00-12.00 Liečba akútnej a chronickej bolesti, typy bolesti, zásady a výber liečby bolesti, spôsoby podávanie liečiv. MUDr. Michal Venglarčík, PhD.

4. týždeň (22.01.2018 – 26.01.2018)


 

Dátum Čas Téma Lektor
PONDELOK

22.01.2018

09.00-12.00

 

Lokálna anestézia – povrchová, zvodová, periférne blokády, spinálna, epidurálna anestézia. Príprava pacienta, pomôcok, sledovanie pacienta, komplikácie. MUDr. Jakub Hlásny  
13.00-16.00 Komplikácie počas výkonu anestézie- technické, obehové, respiračné, neurologické. Malígna hypertermia. MUDr. Vojtech Žilka
16.00-18.00 Možnosti a spôsoby rehabilitácie pacienta v intenzívnej starostlivosti. MUDr. Martina Flašková
UTOROK

23.01.2018

08.00- 09.30 Kyslíková liečba, zásady, indikácie, komplikácie, hyperbaroxia. MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
9.30-11.00 Odbery biologického materiálu na vyšetrenie, hodnoty laboratórnych parametrov. MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
Anestézia pri komplikujúcich ochoreniach (ochorenia dýchacích ciest, ICHS, hypertenzia, choroby obličiek, pečene, DM, a iné).  MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
11.00- 12.00 Riadená hypotenzia a umelá hypotermia, spôsoby ohrievania pacientov počas výkonu anestézia. MUDr. Lenka Polakovičová
13.00- 16.00 Anestézia u stomatochirurgických a ORL pacientov. Zvláštnosti anestézie pri laparoskopických operačných  výkonoch. Anestézia v jednodňovej chirurgii. MUDr. Lenka Polakovičová
16.00-18.00 Anestézia v neurochirurgii, hrudníkovej chirurgii, transplantológii a kardiológii.  MUDr. Jozef Valky, PhD.
STREDA

24.01.2018

08.00-10.00 Úrazy elektrickým prúdom, popáleniny, topenie, hypotermia, hypertermia. MUDr. Jakub Hlásny
10.00-12.00 Diagnostika mozgovej smrti, starostlivosť o potenciálneho darcu orgánov, legislatíva. MUDr. Monika Gombošová
13.00-17.00 Začatie a ukončenie resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti.

Právna problematika – trestnoprávna, administratívna, pracovnoprávna  zodpovednosť.

MUD. Michal Venglarčík, PhD.
ŠTVRTOK

25.01.2018

(SZU)

08.00-10.00 Kvalita a bezpečnosť pacienta v anestéziológii a intenzívnej medicíne.

Klasifikačné a skórovacie systémy, implementácia DRG v odbore AIM.

MUDr. Jozef Valky, PhD.
10.00-12.00

 

 

Anatómia, fyziológia srdca a obehového systému. Charakteristika kritických stavov, ICHS, hypertenzia, hypertenzná kríza, infarkt myokardu. MUDr. Lenka Polakovičová
12.00-13.00 Šok – delenie a druhy šoku, poruchy rytmu, prvá pomoc, liečba, ošetrovanie. MUDr. Lenka Polakovičová
14.00-17.00 Anatómia, fyziológia  a patofyziológia centrálneho a vegetatívneho nervového systému, nervový prenos, účinky relaxancií.  Bolesť, manažment bolesti. MUDr. Michal Venglarčík , PhD.
PIATOK

26.01.2018

(SZU)

8.00 -10.00 Psychológia sestry, pacienta, rodiny.

Duševná hygiena. Postoj k životu, umieraniu a smrti. Syndróm vyhorenia.

Etické aspekty – zomierajúci pacient, transplantačná problematika, eutanázia, práva pacienta.

PhDr. Dana Sihelská, PhD.
10.00-13.00 Konzultácie. Seminár k príprave a písaniu záverečnej práce. PhDr. Eva Balogová, PhD.

 

Poznámka: prednášky budú prebiehať v priestoroch FNsP FDR. Banská Bystrica v monobloku B2/5.posch. Okrem termínu 18.1.2018 a 25.01.2018 a 26.01.2018.