Rigorózne konanie

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov rigoróznym konaním preukazuje uchádzač schopnosť samostatnej vedeckej práce v odbore, ako aj schopnosť získané poznatky aplikovať do praxe a prispievať tak  k rozvoju odboru.

V zmysle § 83 , ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov  môže rigorózne konanie prebiehať len v akreditovaných študijných programoch.

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici realizuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom odbore 7.4.7 Fyzioterapia

Podmienky prijatia :

  •  uchádzač má ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr) v príslušnom odbore
  • v stanovenom termíne doručí vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami
  • predloží návrh témy a osnovu rigoróznej práce na schválenie

 Organizácia rigorózneho konania 

Organizáciu rigorózneho konania podrobne upravuje Smernica dekana fakulty , ktorou sa určujú ZÁSADY rigorózneho konania na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

 Ukončenie rigorózneho konania 

Podmienkou na ukončenie rigorózneho konania je úspešné vykonanie rigoróznej skúšky a úspešná obhajoba rigoróznej práce, ktorá je po formálnej aj obsahovej stránke spracovaná v zmysle Smernice č.5/2012 rektora SZU  o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácií, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. februára 2012

Termín podania prihlášok: do 18.10.2019 na adresu:

Dekanát
Fakulty zdravotníctva SZU
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

 

Dokumenty: