Dokumenty ŠO

 • Smernica č.4/2019 o poplatkoch spojených so štúdiom (*.pdf)
 • Dodatok č.1 k Smernici č.4/2019 (*.pdf)
 • Nariadenie kvestora č. 11/2016 (*.pdf)
 • Potvrdenie o štúdiu (*.pdf)
 • Potvrdenie o účasti na konzultáciách (*.pdf)
 • Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe (*.pdf)
 • Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa (*.pdf)
 • Žiadosť o sociálne štipendium
 • Žiadosť o náhradu klinickej praxe (*.pdf)
 • Žiadosť o prenesenie predmetu (*.pdf)
 • Žiadosť o vrátenie uhradeného poplatku (*.pdf)
 • Zápisný hárok – novoprijatí študenti (*.pdf)
 • Zápisný hárok – študenti vyšších ročníkov (*.pdf)
 • Čestné vyhlásenie k zápisom (*.pdf)
 • Žiadosť – všeobecná (*.pdf)