ŠVOČ

Termín konania fakultného kola ŠVOČ – 3. apríla 2019.

Termín odovzdania prác – 21. marca 2019.

Program konferencie:

8:20 – 8:30 – registrácia účastníkov

8:30 – 8:50 – otvorenie konferencie

8:50 – 9:50 – prezentácie prác

10:00 – 11:00 – prezentácie skúseností študentov z programu Erasmus

 • Zasadnutie komisie ŠVOČ

11:00 – 11:30 – vyhodnotenie ŠVOČ a ukončenie konferencie 

Základné ustanovenia

 1. Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom  v Banskej Bystrici( FZ SZU) je realizovaná formou   samostatnej  vedeckej a odbornej  práce   študentov nad rámec povinností vyplývajúcich zo štúdia študijného programu. 
 2. Hlavným cieľom ŠVOČ na FZ SZU je vytváranie predpokladov pre vedeckú a odbornú činnosť študentov a rozvoj vlastnej tvorivej práce študentov.
 3. Do ŠVOČ na FZ SZU sa zapájajú študenti všetkých foriem štúdia na FZ SZU na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.
 4. ŠVOČ na FZ SZU sa realizuje formou individuálnej alebo tímovej tvorivej činnosti študentov a to na katedrách fakulty, ako aj v spolupráci s klinikami a akreditovanými výučbovými zariadeniami SZU a fakulty pod vedením pedagogických, vedecko-výskumných pracovníkov, ako aj odborníkov z klinickej praxe.
 5. Vrcholným súťažným podujatím, na ktorom sa prezentujú študentské vedecké odborné práce študentov FZ SZU je Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti (FK ŠVOČ).

Organizačné zabezpečenie ŠVOČ

 1. ŠVOČ na FZ SZU riadi Rada ŠVOČ, ktorú ustanovuje dekan FZ SZU.
 2. Rada ŠVOČ na FZ SZU je organizačným, metodickým a poradným orgánom pre zabezpečenie ŠVOČ na fakulte . Členmi Rady ŠVOČ sú učitelia, vedecko-výskumní pracovníci, odborníci z praxe a študenti fakulty.
 3. Vedúcimi ŠVOČ sú učitelia, vedecko-výskumní pracovníci a odborníci z praxe.
 4. Témy riešené na ŠVOČ sú nad rámec študijných povinností študenta, za čo je zodpovedný vedúci práce a môžu byť súčasťou na vypracovanie bakalárskej alebo diplomovej práce s výnimkou študentov končiacich ročníkov.
 5. FZ SZU pre študentov zapojených do ŠVOČ umožňuje:
  • využívanie materiálno – technického vybavenia katedier, ako aj kliník a výučbových zariadení FZ SZU v potrebnom rozsahu pre plnenie cieľov ŠVOČ
  • bezplatnú účasť na seminároch a konferenciách, ktoré organizuje fakulta , klinika alebo výučbové zariadenie fakulty
  • účasť na medzinárodných študentských vedeckých a odborných podujatiach pre študentov ocenených prác.
 6. Študenti zapojení do ŠVOČ na FZ SZU sú povinní dodržiavať príslušné predpisy a zásady bezpečnosti pri práci.

    Rada ŠVOČ

 1. Rada ŠVOČ na FZ SZU je organizačným, metodickým a poradným orgánom pre zabezpečenie ŠVOČ na fakulte. Členmi Rady ŠVOČ sú učitelia, vedecko-výskumní pracovníci, odborníci z praxe a študenti fakulty.
 2. Rada ŠVOČ na FZ SZU každoročne organizuje Fakultnú konferenciu ŠVOČ.
 3. Rada ŠVOČ pozostáva z predsedu rady a členov.
 4. Členovia Rady ŠVOČ sú členovia akademickej obce fakulty, vedecko-výskumní pracovníci a odborníci z klinickej praxe. Prácu Rady ŠVOČ usmerňuje predseda Rady ŠVOČ.
 5. Návrh členov Rady ŠVOČ a predsedu rady z pedagogickej obce fakulty predkladá prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť na schválenie  dekanovi fakulty.
 6. Predsedu a členov Rady ŠVOČ menuje a odvoláva dekan FZ SZU.
 7. Funkčné obdobie predsedu a členov Rady ŠVOČ trvá 2 akademické roky.
 8. Za organizáciu ŠVOČ počas akademického roka zodpovedá predseda Rady ŠVOČ.

Mgr. Soňa Feiková, PhD. – predseda rady ŠVOČ

Členovia rady ŠVOČ:

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
Mgr. Milan Beňačka, PhD.
PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
Ing. Bc. Irena Galádová, MBA


Fakultná konferencia ŠVOČ

 1. Fakultnú konferenciu ŠVOČ na FZ SZU organizačne zabezpečuje Rada ŠVOČ pri FZ SZU.
 2. Fakultná konferencia( FK ) má charakter súťaže a môžu sa jej zúčastniť študenti individuálne alebo ako riešiteľské kolektívy.
 3. Témy ŠVOČ sa zverejňujú na vývesnej tabuli FZ SZU do 15. novembra príslušného akademického roka. Po dohovore so školiteľom sa študent môže prihlásiť aj na inú tému ŠVOČ. Za vypísanie tém a ich zverejnenie je zodpovedný predseda Rady ŠVOČ spolu s členmi Rady.
 4. Za úroveň prihlásenej práce zodpovedá odborný školiteľ.
 5. Na návrh Rady ŠVOČ menuje dekan fakulty hodnotiacu komisiu pre FK ŠVOČ a jej predsedu.

PRIEBEH KONFERENCIE A HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH PRÁC

 1. Dátum konania FK vyhlási každoročne dekan po prerokovaní vo vedení FZ SZU
 2. Poradie prihlásených a prednesených prác na fakultnej konferencii určuje Rada ŠVOČ.
 3. Práce posudzuje hodnotiaca komisia menovaná dekanom fakulty. Komisia má minimálne 5 členov. V prípade, že FK má viacero sekcií, každá sekcia má vlastnú komisiu.
 4. Priebeh FK ŠVOČ má formu verejnej prezentácie. Poradie súťažných prác určí Rada ŠVOČ. Trvanie prezentácie zúčastnenej práce je spravidla 10 min. a diskusia 10 min.
 5. Hodnotenie prác komisiou prebieha na neverejnom zasadnutí komisie po skončení prezentácie všetkých prác. Komisia posudzuje práce podľa:
  • úrovne spracovania empirickej časti práce – aktuálnosť riešenej problematiky,
  • originality práce, veľkosti sledovaného súboru a spôsobe vyhodnotenia,
  • úrovne prezentácie,
  • schopnosti študenta
 6. Hodnotiaca komisia z prezentovaných prác určí poradie súťažiacich podľa vopred určených kritérií.
 7. Na národné a medzinárodné súťaže ŠVOČ sú nominované práce Radou ŠVOČ v takom poradí, v akom sa umiestnili na fakultnom kole.
 8. Najlepšie hodnoteným prácam je udelená cena dekana FZ SZU.
 9. Rada ŠVOČ do mesiaca po skončení FK ŠVOČ spracuje záverečnú správu, v ktorej zhodnotí konanie FK ŠVOČ a odovzdá ju dekanovi fakulty. 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Fakultná konferencia ŠVOČ je finančne zabezpečená z rozpočtových prostriedkov SZU, prípadne z mimo rozpočtových zdrojov a sponzorských darov.
 2. Zásady ŠVOČ na FZ SZU nadobúdajú platnosť od akademického roka 2017/2018 a boli prerokované na Vedeckej rade FZ SZU a schválené dekanom fakulty dňa 2. 10. 2017.