Informácie k zápisom pre študentov 1. ročníka

Študenti zrealizujú zápis osobne v spolupráci s pracovníčkami študijného oddelenia podľa harmonogramu zápisov. Študenti si na zápis prinesú občiansky preukaz (cudzí štátny príslušník platný cestovný pas), rozhodnutie o prijatí, overenú kópiu sobášneho listu (u vydatých) a rodného listu, potvrdenie o očkovaní proti vírusovej hepatitíde B, vypísaný zápisný hárok a čestné vyhlásenie.

Povinnosťou študentov je priniesť doklad o zaplatení poplatkov spojených so štúdiom pracovníčkam ŠO FZ SZU v deň zápisu (dokladom nie je príkaz na úhradu, ale detail obratu).

Študenti denného štúdia sa počas zápisu majú možnosť prihlásiť na výberové predmety: tradičná čínska medicína, čínsky jazyk a kultúra, Tai-chi.