Informácie k zápisom pre študentov 1. ročníka

Študenti zrealizujú zápis osobne v spolupráci s pracovníčkami študijného oddelenia podľa harmonogramu zápisov. Študenti si na zápis prinesú občiansky preukaz (cudzí štátny príslušník platný cestovný pas), rozhodnutie o prijatí, overenú kópiu sobášneho listu (u vydatých) a rodného listu, potvrdenie o očkovaní proti vírusovej hepatitíde B, vypísaný zápisný hárok a čestné vyhlásenie.

Dokumenty sú uverejnené aj na stránke FZ v časti „DOKUMENTY„.

Žiadame študentov prvých ročníkov, aby si na zápis priniesli vypísaný nový zápisný hárok uverejnený na webovej stránke a nie ten, ktorý im bol zaslaný poštou s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

Povinnosťou študentov, ktorí neodoslali doklad o zaplatení poplatkov spojených so štúdiom, je odovzdať tento doklad pracovníčkam ŠO FZ SZU najneskôr v deň zápisu. Doklad o úhrade doporučujeme odoslať elektronicky. V menu „FORMULÁRE“ si vyberte „Odoslať potvrdenie o úhrade„.

Študenti denného štúdia sa počas zápisu majú možnosť prihlásiť na výberové predmety: tradičná čínska medicína, čínsky jazyk a kultúra, Tai-chi.