Informácie k zápisom pre študentov vyšších ročníkov

Študenti zrealizujú zápis osobne v spolupráci s pracovníčkami študijného oddelenia podľa harmonogramu zápisov.

Povinnosti študentov:

  1. Zapísať si povinne voliteľné a výberové predmety prostredníctvom systému MAIS (dátum realizácie bude zverejnený).
  2. Skontrolovať si osobné údaje v MAISe (adresa bydliska, mailová adresa, telefonický kontakt, číslo účtu). Prípadná zmena údajov bude zrealizovaná pri zápise.
  3. Vypísať čestné vyhlásenie a odovzdať ho pri zápise na študijnom oddelení.
  4. Vypísať zápisný hárok a odovzdať ho pri zápise na študijnom oddelení.
  5. Odovzdať potvrdenia o úhrade poplatkov spojených so štúdiom (zápisné a prolongačná známka na kartu študenta).

V prípade nesplnenia uvedených podmienok nebude študent zapísaný do vyššieho ročníka!

V prípade akýchkoľvek nejasností spojených so zápisom kontaktujte pracovníčky študijného oddelenia Fakulty zdravotníctva.

Žiadosť o technickú podporu OIT FZ