Všeobecné informácie k zápisom

Študent musí splniť podmienky pre postup do vyššieho ročníka. Študent sa riadi vnútornou Smernicou č. 1/2016 dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje2 harmonogram a podmienky zápisov študentov denného a externého štúdia FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.
Každý študent musí mať zaevidované všetky študijné výsledky v akademickom informačnom systéme MAIS za akademický rok 2018/2019 najneskôr do 31. 8. 2019.

Pozorne si prečítajteNariadenie kvestora č.11/2016o spôsobe platby poplatkov spojených so štúdiom.

Poplatky pre študentov v dennej forme: (platia informácie ktoré máte v MAISe)

  • 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia
    poplatok spojený s administratívnymi úkonmi pri zápise: 35 €
    poplatok za validačnú známku (predĺženie platnosti ISIC preukazu): 7 € – všetci študenti bez rozdielu veku

Výška školného na akademický rok pri súbežnom štúdiu a pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia vo všetkých odboroch a ročníkoch bakalárskych študijných programov je 600 € (MAIS – financovanie štúdia).

Poplatky pre študentov v externej forme:

  • 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia
    poplatok spojený s administratívnymi úkonmi pri zápise: 35 €
    školné za akademický rok v externej forme v bakalárskom stupni (4-ročné štúdium): : 550 €

Poplatky je potrebné uhradiť do 22. augusta 2019 bezhotovostným prevodom na účet SZU vedený v Štátnej pokladnici. (nie poštovou poukážkou)

Údaje potrebné pre úhradu poplatkov sú uvedené v MAISe v časti „ŠTÚDIUM“-„FINANCOVANIE“-„Rozhodnutia o poplatkoch štúdia“

Upozornenie: pri zadávaní platobného príkazu si skontrolujte variabilný symbol a špecifický symbol pre jednotlivé platby. Nikdy neuhrádzajte viaceré poplatky v jednej platbe a ani pre inú osobu (každý študent má vlastný variabilný symbol).

Doklad o zrealizovanej platbe (nie príkaz na úhradu) je nutné predložiť pri zápise do príslušného ročníka. Bez tohto dokladu nebude študent zapísaný. Potvrdením o úhrade je potvrdenie banky o realizácii prevodu.

Samotný príkaz na úhradu nie je dokladom o zrealizovanej platbe a nebude akceptovaný!

Údaje pre bankový prevod zo zahraničia:
Bankové spojenie typu SEPA:
IBAN: SK8781800000007000200522
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava
Upozornenie finančnej učtárne SZU: Pri platbách zo zahraničia školné je potrebné uhradiť vrátane bankových poplatkov zahraničných bánk.