Informácie o štúdiu / prijímacie konanie

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ pre akademický rok 2019/2020

***

TERMÍN podania prihlášky: do 28. februára 2019

TERMÍN konania prijímacej skúšky – telesnej zdatnosti: 13. júna 2019
TERMÍN konania prijímacej skúšky – písomný test: 12. júna 2019

NÁHRADNÝ TERMÍN konania prijímacej skúšky – písomný test aj skúška telesnej zdatnosti: 19. júna 2019

Žiadosť o náhradný termín prijímacích pohovorov je potrebné adresovať na dekanát Fakulty zdravotníctva najneskôr do 14. júna 2019. So žiadosťou je potrebné zaslať aj doklad zdôvodňujúci náhradný termín (pozvánka na prijímacie skúšky na inú vysokú školu, lekárske potvrdenie a pod.)


 

POPLATOK spojený s administráciou prijímacieho konania: 77 €

Korešpondenčná adresa:

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica


AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, na ktoré bude FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici prijímať študentov pre akademický rok 2019/2020:

  • Študijný program Fyzioterapia, denná forma:
   získaný akademický titul: Bc.
   dĺžka štúdia v rokoch: 3
   plánovaný počet prijatých: 35
  • Študijný program Ošetrovateľstvo, denná forma:
   získaný akademický titul: Bc.
   dĺžka štúdia v rokoch: 3
   plánovaný počet prijatých: 60
 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť, denná forma:
  získaný akademický titul: Bc.
  dĺžka štúdia v rokoch: 3
  plánovaný počet prijatých: 40
 • Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, denná forma:
  získaný akademický titul: Bc.
  dĺžka štúdia v rokoch: 3
  plánovaný počet prijatých: 20

 • Študijný program Fyzioterapia, externá forma:
  získaný akademický titul: Bc.
  dĺžka štúdia v rokoch: 4
  plánovaný počet prijatých: 20
 • Študijný program Ošetrovateľstvo, externá forma:
  získaný akademický titul: Bc.
  dĺžka štúdia v rokoch: 4
  plánovaný počet prijatých: 40
 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť, externá forma:
  získaný akademický titul: Bc.
  dĺžka štúdia v rokoch: 4
  plánovaný počet prijatých: 30

ŠKOLNÉ za akademický rok:

 • denná forma v bakalárskom štúdiu: bezplatne,
 • štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, alebo súbežné štúdium: 600 €
 • externá forma v bakalárskom štúdiu: 550 €

AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, na ktoré bude FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici prijímať študentov pre akademický rok 2019/2020:

 • Študijný program Fyzioterapia, denná forma:
  získaný akademický titul: Mgr.
  dĺžka štúdia v rokoch: 2
  plánovaný počet prijatých: 20

ŠKOLNÉ za akademický rok:

 • denná forma v magisterskom štúdiu: bezplatne

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy a magisterský študijný program v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.


PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
Bakalárske štúdium – denná forma štúdia:

Fyzioterapia

 • biológia, fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test
 • skúška telesnej zdatnosti

Ošetrovateľstvo

 • biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test

Urgentná zdravotná starostlivosť

 • biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test
 • skúška telesnej zdatnosti

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

 • biológia, chémia (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test

Písomná časť prijímacej skúšky je formou testu, spolu 90 otázok. Čas na vypracovanie je 60 minút.

Bakalárske štúdium – externá forma štúdia:

 • bez prijímacej skúšky

Magisterské štúdium – denná forma štúdia:

Fyzioterapia

 • didaktický test  v rozsahu odborných predmetov jadra študijného programu bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore fyzioterapia

Test obsahuje 120 otázok, čas na jeho vypracovanie je 90 minút.


PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (Bc.):

  • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
  • v študijných programoch fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je potrebné úspešne absolvovať skúšku telesnej zdatnosti,
 • splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania sestry, fyzioterapeuta, zdravotníckeho záchranára a zdravotníckeho laboranta.

PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (Mgr.):

 • úspešné absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore a programe fyzioterapia,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • študijnému odboru zodpovedajúci zdravotný stav.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za prijímacie konanie. Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na webovom sídle univerzity a fakulty.


PODMIENKY PRIJATIA DO EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA FYZ a UZS (Bc.):

  • získaná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v príslušnom odbore
  • práca v príslušnom odbore
 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za prijímacie konanie

Fyzioterapia:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rehabilitačný pracovník (rehabilitačný asistent) – nie masér
 • alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut ukončené absolventskou skúškou

Urgentná zdravotná starostlivosť:

  • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie maturitnou skúškou v študijnom odbore zdravotnícky záchranár a minimálne 1-ročná odborná prax v záchrannej službe (základné  zložky integrovaného záchranného systému)
  • diplomovaná všeobecná sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne 3-ročnou praxou v trvalom pracovnom pomere v záchrannej zdravotnej službe  (RZP, RLP – nie ARO a JIS)
 • všeobecná sestra (nie zdravotnícky asistent), ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne 5-ročnou praxou v trvalom pracovnom pomere v záchrannej zdravotnej službe (RZP, RLP – nie ARO a JIS).

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok.

Ošetrovateľstvo:

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou,
 • splnenie predpísaných zdravotných kritérií vzťahujúcich sa na výkon povolania sestry,

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve:

 • maturitnou skúškou ukončené úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky laborant alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant,
 • prax v odbore.

            Do   externej formy  štúdia  v odbore  laboratórne   vyšetrovacie  metódy  v  zdravotníctve môžu  byť prijatí  aj študenti s o zmenenou  pracovnou schopnosťou, ktorá im však nebráni vo vykonávaní povolania zdravotnícky laborant.

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok.


ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:

  • na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška
  • prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky (link: elektronická prihláška) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou
 • poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási a to výhradne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou!!!)
 • poplatok uhradiť na bankový účet SZU:
  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, Bratislava
  SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
  variabilný symbol: 1004008404
 • doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške
 • poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

K prihláške na bakalárske štúdium uchádzač musí priložiť:

  • maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike)
  • uchádzači o externú formu štúdia, ak majú vyššie odborné vzdelanie, priložia aj overenú kópiu diplomu VOV
  • uchádzači o externú formu štúdia priložia aj potvrdenie  zamestnávateľa o pracovnom zaradení
  • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky a v prihláške vyplnia koncoročné známky za 1.,2.,3. ročník strednej školy a známky musí potvrdiť stredná škola
  • uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcom období, v prihláške vyplnia koncoročné známky zo štyroch ročníkov, stredná škola nemusí potvrdzovať známky
  • uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva
  • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe
  • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť podpísaná

K prihláške na denné magisterské štúdium uchádzač musí priložiť: 

 • doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (u absolventov SZU doklady nemusia byť overené, u absolventov iných vysokých škôl je potrebné ich overiť u notára alebo na matrike)
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe
 • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť podpísaná

Obsah skúšky telesnej zdatnosti

Skúška telesnej zdatnosti pozostáva z overenia pohybových schopností a pohybových zručností. Na vykonanie každej disciplíny má uchádzač len jeden pokus. Ak uchádzač z akýchkoľvek dôvodov neabsolvuje, resp. nedokončí niektorú z predpísaných disciplín, nemôže pokračovať v ďalšej časti skúšky telesnej zdatnosti.

Link: Bodové hodnotenie disciplín skúšky telesnej zdatnosti

Urgentná zdravotná starostlivosť:

uchádzači absolvujú testovanie z atletiky, plávania a môžu získať maximálne 60 bodov.

Fyzioterapia:

uchádzači absolvujú testovanie z atletiky, plávania, gymnastiky a môžu získať maximálne 80 bodov.

A. ATLETIKA (beží sa na tartanovej dráhe):
1) Testovanie rýchlosti: beh na 50 m z nízkeho štartu
Hodnotenie: 0 – 20 bodov
2) Testovanie vytrvalosti: beh 12 min. (Cooperov test)
Hodnotenie: 0 – 20 bodov
B. PLÁVANIE (pláva sa v 50 m bazéne):
100 m voľný spôsob (prsia, kraul, znak, motýlik). Počas plávania nie je dovolené meniť plavecký spôsob (v prípade voľby spôsobu znak alebo motýlik platí bodové hodnotenie pre kraul).
Hodnotenie: 0 – 20 bodov
C. GYMNASTIKA – len pre Fyzioterapiu
Gymnastická zostava s povinnými piatimi prvkami zoradenými v ľubovoľnom poradí podľa uchádzača:
stoj na rukách, kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo a premet bokom.
Hodnotenie: 0 – 20 bodov


ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA:
Denná forma bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo, je obsahovo, rozsahom a organizačne koncipovaná v zmysle smerníc Európskej únie na regulované povolania tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania sestry.
Denná forma bakalárskeho štúdia v programe fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je koncipovaná v zmysle smerníc Európskej únie na poloregulované povolania tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania.   Štúdium je organizované dennou prezenčnou formou, založené na kreditovom systéme.
Externá forma bakalárskeho štúdia poskytuje absolventom vyšší stupeň vzdelania. Štúdium sa realizuje podľa harmonogramu externého štúdia, je založené na kreditovom systéme.

MOŽNOSTI UBYTOVANIA:  

Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici, Bernolákova ulica č. 8 (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania).

UPLATNENIE ABSOLVENTOV:

Absolventi bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo,  fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ako sestry, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári a zdravotnícki laboranti.