Prečo študovať v Banskej Bystrici

Pri rozhodovaní a odpovedi na vyššie uvedenú otázku je potrebné vždy zvážiť minimálne dve základné okolnosti:

1. Prvou je určite odpoveď na otázku: Čím chceme v živote byť, čo chceme dosiahnuť? S tým súvisí typ vysokej školy a študijný odbor, ktorý chceme študovať a absolvovať. Zvažujeme kvalitu školy, jej úroveň, možnosti teoretickej i praktickej prípravy na povolanie. Rozhodujúcou je aj otázka uplatnenia sa v živote po úspešnom absolvovaní štúdia.

2. Druhou otázkou, ktorá nasleduje bezprostredne po prvom rozhodnutí, je miesto, kde chceme študovať. Vysokoškolské štúdium trvá viac rokov – najkrajších rokov študentského života. Určite nám nie je ľahostajné, ako a kde ich prežijeme. Práve spomienky a zážitky z tohto obdobia nám zostávajú natrvalo v pamäti a zanechajú v nás pocit príslušnosti k alma mater, kolegom a mestu.

Prečo študovať práve na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici?

1. Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vznikla v roku 2005 preto, že podmienky pre naplnenie vyššie uvedených požiadaviek možno v tomto meste a regióne označiť ako nadštandardné a atraktívne.

Fakulta zdravotníctva ponúka záujemcom o štúdium vzdelávanie v zmysle smernice Európskej únie v štyroch akreditovaných študijných programoch a odboroch v dennej i externej forme štúdia, a to: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť, štúdiom ktorých poslucháči majú možnosť pripravovať sa na výkon nelekárskych zdravotníckych profesií.

Odborná erudovanosť vyučujúcich i samotné priestory fakulty – zrekonštruované a audiovizuálnou technikou vybavené posluchárne a učebne praktického vyučovania sú zárukou kvalitnej teoretickej i praktickej prípravy študentov. Tí si môžu rozšíriť diapazón svojich vedomostí i prostredníctvom knižničných služieb poskytovaných Univerzitnou knižnicou SZU a elektronickou študovňou. K rozvoju motorických schopností a k športovému vyžitiu slúžia priestory telocvične.
Súčasťou areálu fakulty je i nový moderný polyfunkčný objekt s dostatočnou ubytovaciu kapacitou a priestormi vhodnými na reprezentačné účely fakulty.

Medzi hlavné atribúty kvalitne pripraveného zdravotníckeho pracovníka patrí nielen nevyhnutné penzum teoretických vedomostí, ale i zodpovedajúce praktické zručnosti. V tomto kontexte je koncipovaná aj praktická príprava študentov realizovaná v akreditovaných výučbových základniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť nadregionálneho charakteru. Patrí medzi ne predovšetkým Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Národné rehabilitačné centrum a Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. v Kováčovej. Ide o vysoko špecializované zdravotnícke zariadenia umožňujúce študentom priamu účasť na diagnosticko-terapeutickom procese a poskytovaní ošetrovateľskej, rehabilitačnej i preventívnej starostlivosti o pacientov. Možnosť realizovania praktickej výučby v kúpeľnom zariadení Brusno, a. s., spolupráca so zdravotníckym zariadením Novamed, spol. s r. o., zložkami integrovaného záchranného systému, Národnou transfúznou službou SR a ďalšími, i nezdravotníckymi zariadeniami na území mesta Banská Bystrica, predstavuje záruku komplexnej a nadštandardnej prípravy študentov.

I z uvedeného vyplýva, že teoretická a praktická výučba študentov jednotlivých študijných programov akreditovaných na Fakulte zdravotníctva SZU je orientovaná na formovanie odborne zdatného a morálne vyspelého zdravotníckeho pracovníka, ktorého ambíciou je úspešné etablovanie sa medzi zdravotníckymi profesionálmi v praxi a i na trhu práce, a to aj v medzinárodnom meradle.

2. Odhliadnuc od podmienok, nemenej atraktívne je aj miesto štúdia. Mesto Banská Bystrica sa nachádza nielen v srdci Slovenska, ale aj Európy. Len niekoľko kilometrov sú vzdialené Krahule (stred Slovenska ) či hora Hrb (stred Európy). Banská Bystrica je zasadená v ohybe rieky Hron okolo vrchu Urpín, v malebnom údolí ohraničenom pohoriami Stredného Slovenska.

Poloha mesta je skutočne unikátna. Juhovýchodne nájdete zvlnené vršky Podpoľania so zádumčivými dedinami Mičiná, Poniky, Hrochoť. Južným smerom sa otvorí takmer nížinným dojmom pôsobiace údolie Hrona s jeho „dolným koncom“ v kúpeľoch Sliač, Kováčová, Sielnica a Zvolen. Otočíte sa na západ a privítajú vás Kremnické hory s lyžiarskymi strediskami Králiky, Kordíky a Skalka plnými lyžiarskych, turistických a cyklistických trás. Len pár stupňov k severu sa cestou dostanete k prechodu Šturec s odbočkou na Kráľovu studňu a Harmaneckú jaskyňu. Ako vidličkou sa dá odbočiť na lyžiarske a turistické centrum Donovaly, pred ktorým sa v Starých Horách ocitnete pod masívom Krížnej a pod ňou v známej obci Turecká. Na Donovaloch sa impozantným masívom Prašivej otvorí brána do Nízkych Tatier. Práve celý hrebeň Nízkych Tatier smerujúci severne od Banskej Bystrice tvorí panorámu tohto mesta, ktoré je vstupnou bránou do sveta turistiky, športu a rekreácie.
Samotná 80-tisícová Banská Bystrica je správnym, kultúrnym, športovým a spoločenským strediskom regiónu, ktorý na svojom území má, okrem mora, všetky krásy a atrakcie. Milovníci histórie si nájdu zákutia v centrálnej zóne starého mesta. Môžu navštíviť okolité historické miesta a obce s banskými tradíciami, napr. Španiu dolinu, Banskú Štiavnicu, Kremnicu, Ľubietovú, či túlať sa po haldách svedčiacich o stredovekej ťažbe vzácnych kovov. Galérie, mestská opera, múzeá, divadielka, disko aj džezové kluby vytvárajú možnosti spoločenského vyžitia. Posedenia na terasách kaviarní v starom meste dotvárajú kolorit pohody.
Športovo orientovaní študenti privítajú zimný štadión, krytú plaváreň a v lete vychýrené plážové kúpalisko. V Bystrici sa hrá ligový futbal, hokej, známe sú súťaže v bojových umeniach, ľahkej atletike a iných športoch. Moderné centrum sa nachádza pod mrakodrapom obchodného centra Európa ponúkajúcim široký sortiment obchodnej siete, komplex kaviarní, reštaurácií a kín pre všetkých, ktorí preferujú takéto prostredie.

Nemožno nevynechať celý rad iných atrakcií, ktoré Vám pobyt a štúdium v Banskej Bystrici ponúka – objavíte ich sami. A dáte za pravdu tomu storočia známemu výroku: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi.“

Autori:

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.