Zuzana Hujová

RNDr. Zuzana Hujová, PhD.

Vzdelanie:

  • 2003-2010 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košíce Prírodovedecká fakulta Ústav fyziológie živočíchov a človeka, Katedra biológie a ekológie dizertačná práca:  “Koncentrácia lipidov, lipoproteínov a apolipoproteínov u detí rómskeho a kaukazského etnika: vplyvy vekové, pohlavné, etnické a regionálne”.
  • 2002-2003 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košíce Prírodovedecká fakulta Ústav fyziológie živočíchov a človeka, Katedra biológie a ekológie rigorózna práca: „Koncentrácia lipidov, lipoproteínov a apolipoproteínov: vplyvy geografické, etnické a pohlavné“   
  • 2001-2006 Univerzita Komenského Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta,  magisterské štúdium odbory: náboženská výchova- etická výchova,  diplomová práca: „Kresťanské detské a mládežnícke letné tábory v službe evanjelizácii“   
  • 1995-2000 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Fakulta prírodných vied magisterské štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov: biológia, chémia diplomová práca: „Aktivizujúce metódy primárnej drogovej prevencie vo vyučovaní chémie a v mimoškolskej činnosti“  
  • 1991-1995 Gymnázium Bytča    

 

Zamestnanie:

  • 2018- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva v Banskej Bystrici, pozícia: odborný asistent, knihovník
  • Učiteľka ZŠ, SŠ (2013- 2017)
  • 2012- 2013- Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, pozícia: odborný asistent Katedry biológie (vyučovanie predmetov: biologické laboratórne metódy, všeobecná zoológia
  • 2002-2010-Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, pozícia: odborný asistent (vyučovanie predmetov: všeobecná chémia, chemické výpočty, biologická technika, dejiny biológie, základy biológie, fyziológia živočíchov a človeka, vyšetrovacie metódy z biochémie, angličtina pre biológov, všeobecná zoológia pre environmentalistov)
  • 2000-2002 Gymnázium s. Františka z Assisi Žilina, Súkromné slovensko-anglické gymnázium Žilina, bilingválne vyučovanie biológie a chémie v anglickom jazyku

 

Rekvalifikácie, certifikáty:

2019 Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, Knihovník vo verejnej knižnici, Knihovník v akademickej knižnici

2018 Certificate of Exellence in Reviewing awarded by Journal of Advanced in Medicine and Medical Research

2018 Mzdy a personalistika

2015 Manežment žiackych projektov

2005 Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 

2001 Osvedčenie pre prácu s jedmi z 2001 (trvalá platnosť), certifikát absolvovania kurzu manežment žiackych projektov

 

Členstvá:

2002-2010 Členstvo v Spoločnosti pre výživu a zdravie v Banskej Bystrici

2013-2019 Členstvo v Slovenskom rybárskom zväze Banská Bystrica

Členstvo v Spolku sv. Vojtecha a priateľov TV LUX

 

Granty:

2003-2005- fakultné granty Univerzity Mateja Bela, Fakulty prírodných vied

„Koncentrácia lipidov a lipoproteínov u rómskych detí v troch vekových skupinách“, v grantovej agentúre FPV UMB v Banskej Bystrici

2004-2006- spolouriešiteľka grantu VEGA „Lipidy a lipoproteíny v sére slovenských rómskych detí“

2005-2007- spoluriešiteľka  grantu Univerzity Mateja Bela, Fakulty prírodných vied “Prevencia  drogových závislostí v pregraduálnej príprave učiteľov prírodovedných predmetov“

 

Vybrané publikácie (celkovo z 50):

Alberty, R., Cudráková, Z., Albertyová, D., Gábor, D., Palková, A. (2004) Distribution And Correlates of Lipoprotein (a) in Romanes Children from Central Slovakia. A. Prelimenary report. In Atherosklerosa 2004: diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku. Praha: Společnost patologické a klinické fysiologie ČLS J.E.Purkyně, I. LF UK, s.1- 6. ISBN 80-239-3523-2.

CUDRÁKOVÁ, Z.,  GÁBOR, D., ALBERTYOVÁ, D. (2005) Laboratórne biochemické vyšetrovacie metódy pre zisťovanie niektorých chemických zložiek krvného séra. In LaboralimZborník prednášok z XV. medzinárodnej konferencie o analytických metódach v potravinárstve v súlade s harmonizáciou legislatívy EÚ. Banská Bystrica: Slovenská technícká univerzita vo Vydavateľstve STU Bratislava: 132-136.  ISBN 80-227-2222-7.

HUJOVÁ, Z (2005) Moderná integračná tendencia v školstve: vyučovanie chémie v anglickom jazyku. In: Aktuální otázky výuky chemie. Hradec Králové, Gaudeamus: 496-501. ISBN 80-7041-511-8.

HUJOVÁ, Z (2005). Integrácia chemických poznatkov prostredníctvom niektorých metód vo výučbe anglického jazyka pre biológov. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria D, Vedy o výchove a vzdelávaní, Supplementum. Trnava: 287-290. ISBN 80-8082-049-X.

HUJOVÁ, Z. (2005) Racionálna výživa v obsahu vzdelávania chémie pre biológov. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria D, Vedy o výchove a vzdelávaní, Supplementum. Trnava, 2005, s. 291-294. ISBN 80-8082- 049-X.

HUJOVÁ, Z. (2006) Vybrané fixované a modifikovateľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u rómskych detí zo Žiliny a Banskej Bystrice. In Zborník referátov z medzinárodnej konferencie V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckýchpracovníkov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied, edícia Prírodovedec, č. 206, s. 40-44. ISBN 80-8050-960-3.

HUJOVÁ, Z., KOSTÚROVÁ, E. (2007) BMI, obezita, stravovacie návyky a životný štýl študentov katedry biológie.  In: Inovatívne procesy v školskom stravovaní [Zborník referátov z odborného seminára]:16-18.- ISBN 978-80-969888-0-8. 

Hujová, Z., Cejpek, K.(2007) Prečo je nutné uplatňovať prevetnívne metódy rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení v spoločnom stravovaní detí a mládeže?  In Zborník referátov z odborného seminára na tému INOVATÍVNE PROCESY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ. Banská Bystrica: 19-22. ISBN 978-80-969888-0-8.

Hujová, Z., Desatniková, J.(2008) Kumulácia niektorých závažných rizikovýchfaktorov aterosklerózy u stredoslovenskej populácie rómskych detí a mládeže. In Zborník  referátov z medzinárodnej konferencie VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied, edícia Prírodovedec,  č. 301, s. 90-94. ISBN 978-80-8094-285-4.

Hujová, Z., Desatniková, J., Gábor, D . (2009) Some Cardiovascular Risk Ractors in Gypsy Children and Adolescents from Central Slovakia. In Bratisl Lek Listy. Bratislava,

110( 4): 233-239.

Hujová, Z., Alberty, R., AHlers, I., Ahlersová, E., paulíková, E.,  Desatniková, J. , Gábor, D., Hrubá, F. (2010) Cardiovascular risk predictors in Central Slovakian Roma children and adolescents: regional differences. Central European Journal of Public Health, Praha,   3(18) :139-144.

HUJOVÁ, Z. , Lešniaková, M .(2011) Anthropometric risk factors of atherosclerosis :

Differences between urban and rural East-Slovakian children and adolescents.  Bratislava. In Bratisl Lek Listy. Bratislava,  112(9):  491-496.

Hujová Z, Alberty R, Pauliková E, Ahlers I, Ahlersová, E, Gábor D, Dove M. (2011) The prevalence of cigarette smoking and its relation to certain risk predictors of Cardiovascular DiseaseS in Central -Slovakian Roma children and adolescents, Cent Eur J Public Health,  19(2):67-72.

HUJOVÁ, Z. (2012) Anthropometric Risk Factors of Cardiovascular Disease in Western-Slovakian Post-Menopausal Women: Age and Regional Differences (Preliminary report) Zuzana Hujová – Cudráková. In: Slovenská antropológia: 37-39. ISSN 1336-5827.

HUJOVÁ Z. (2012) Some Anthropometric Risk Factors of Cardiovascular Disease in Oravian Adults (Central Slovakia): Gender and Age Differences    In: Journal of  Behavioral Health. – ISSN 2146-8346. – Roč.1, č.4 (2012), s. 294-301. [doi: 10.5455/jbh.20120824093710] 
Hujová Z.,  Rošťáková, K. (2013) Several Anthropometric Predictors of Cardiovascular Disease in Central Slovakian Adults: Socioeconomic and Educational Differences. Bratislava. In Bratisl Lek Listy. Bratislava  114(1):31-35.

HUJOVÁ, Z. (2013). The prevalence of obesity and hypertension among first-year students at Trnava University in Slovakia. International Journal of Medicine and Medical Sciences Vol. 5(8), pp. 361-367  DOI: 10.5897/IJMMS2013.0925. ISSN 2006-9723.

HUJOVÁ Z., Oravec T. (2019) Inovatívne spôsoby vzdelávania v oblasti rizikových prediktorov kardiovaskulárnych ochorení na angličtine pre sestry v študijnom programe ošetrovateľstvo  In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia, Nitra, SR, 21.11.2018 [Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie]. Nitra : Pedagogická fakulta UKF v Nitre: 588-593. ISBN 978-80-558-1408-7.

 

Recenzie v zahraničných časopisoch  

2019 odborné posudzovanie k žiadosti o dotáciu na projekt Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstv školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Correlation of obesity indicies and blood pressure among non obese adults  In: Journal of Public Health and Epidemiology. – ISSN 2141-2316 (2013). 

Knowledge of Nigerian female undergraduates on obesity as risk factor for cardiovascular disease in womwn In: Journal of Public Health and Epidemiology. – ISSN 2141-2316 (2013). 

Prevalent Home Management Techniques and Outcome among mothers of Febrile Children in Eastern Nigeria In: Journal of Public Health and Epidemiology. – ISSN 2141-2316 (2013).

Age trends in prevalence of cardiovascular risk factors in Roma minority population of Croatia / Zuzana Hujová – Cudráková.In: Economics and Human Biology. – ISSN 1570-677X (2011).

Central adiposity and the risk of hypertension in Asian Indian girls In: World Journal of Pediatrics. – ISSN 1780-8569 (2011).

Effect of Laparoscopic Adjustable Gastric Banding on Modifiable Cardiovascular Risk Factors in Extreme Obese Adolescents In: Journal of Nutritional Disorders & Therapy. – ISSN 2161-0509 (2011).

 

Iné:

 1999-2002 organizovanie letných táborov

Záľuby: klavír a gitara, záhradkárstvo, rybárstvo, turistika, plávanie, cyklistika, korčuľovanie, cestovanie, ručné práce , čítanie literatúry,  kresba a maľovanie